Regulamin

Regulamin sklepu internetowego braciaziolkowscy.pl

Poniżej znajdziesz regulamin, w którym zostały zawarte informacje m.in. o zasadach funkcjonowania sklepu, sposobie złożenia zamówienia prowadzącego do zawarcia umowy, szczegółach dotyczących realizacji zawartej umowy, rodzajach płatności i dostawy dostępnych w sklepie, newsletterze, procedurze odstąpienia od umowy czy postępowaniu reklamacyjnym. 

W razie jakichkolwiek uwag, pytań, wątpliwości jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem e-mail palarnia@braciaziolkowscy.pl lub numerem telefonu +48 570 708 207. Nasz dział obsługi klienta pracuje w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 – 16:00.

§ 1. Definicje

Na potrzeby Regulaminu przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Konsument – osoba fizyczna, zawierająca ze Sprzedawcą umowę niezwiązaną z bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 2. Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna wyposażona w zdolność prawną, w szczególności Konsument lub PNPK;
 3. Przedsiębiorca na prawach konsumenta (PNPK) – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
 4. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu dostępny pod adresem https://braciaziolkowscy.pl/regulamin/;
 5. Sklep – sklep internetowy działający pod adresem https://braciaziolkowscy.pl i jego rozszerzeniami;
 6. Sprzedawca – Bracia Ziółkowscy – Palarnia Kawy spółka jawna, ul. Łąkowa 1, 26-804 Stromiec, NIP: 7981480284, KRS: 0000741183, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS, e-mail: palarnia@braciaziolkowscy.pl, tel.: + 48 570 708 207.

§ 2. Postanowienia wstępne

 1. Sprzedawca prowadzi Sklep, za pośrednictwem którego sprzedaje towary prezentowane na stronach Sklepu.
 2. Sprzedawca wyznaczył elektroniczny punkt kontaktowy związany ze Sklepem przeznaczony do bezpośredniej komunikacji z organami państw członkowskich, Komisją, Radą Usług Cyfrowych: palarnia@braciaziolkowscy.pl. Ten sam punkt kontaktowy może być wykorzystywany przez Kupującego do bezpośredniej i szybkiej komunikacji ze Sprzedawcą. Komunikacja może być prowadzona w języku polskim lub angielskim.
 3. Prowadząc Sklep, Sprzedawca świadczy usługi drogą elektroniczną, umożliwiając Kupującemu:
  1. przeglądanie publicznie dostępnej zawartości Sklepu,
  2. składanie zamówień,
  3. rejestrację i korzystanie z konta użytkownika,
  4. zapis do newslettera,
  5. przesyłanie zapytań do Sprzedawcy za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 4. Korzystanie przez Kupującego z funkcji określonych w ust. 3 jest nieodpłatne. Odpłatne są natomiast umowy zawierane w wyniku składania zamówień.
 5. Kupujący może złożyć reklamację dotyczącą usług świadczonych drogą elektroniczną, przesyłając ją na adres palania@braciaziolkowscy.pl. Reklamacje są rozpatrywane przez Sprzedawcę na bieżąco, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia doręczenia Sprzedawcy reklamacji.

§ 3. Zasady korzystania ze Sklepu

 1. Do korzystania ze Sklepu, w tym w szczególności do złożenia zamówienia, nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez sprzęt komputerowy lub oprogramowanie Kupującego. Wystarczające są:
  1. dostęp do Internetu,
  2. standardowy, aktualny system operacyjny,
  3. standardowa, aktualna przeglądarka internetowa z włączoną obsługą plików cookies,
  4. posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 2. Przeglądanie publicznie dostępnej zawartości Sklepu jest możliwe bez podawania danych osobowych. Złożenie zamówienia, założenie konta, zapis do newslettera, przesłanie zapytania do Sprzedawcy wymaga natomiast podania danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji danego celu. Szczegóły są opisane w polityce prywatności Sklepu.
 3. Z uwagi na to, że Sklep stanowi system teleinformatyczny zarządzany przez Sprzedawcę, Sprzedawca może prowadzić prace techniczne i informatyczne, które będą miały na celu rozwój Sklepu oraz jego funkcjonowanie na jak najwyższym poziomie.
 4. Kupujący jest zobowiązany korzystać ze Sklepu zgodnie z Regulaminem, prawem oraz dobrymi obyczajami, w poszanowaniu praw Sprzedawcy, innych Kupujących oraz osób trzecich.
 5. Zakazane jest:
 6. korzystanie ze Sklepu w sposób niezgodny z jego charakterem i przeznaczeniem, w szczególności w sposób uniemożliwiający lub zakłócający korzystanie z zasobów systemowych lub sprzętowych Sprzedawcy przez innych Kupujących, lub godzący w integralność systemu informatycznego Sprzedawcy,
 7. korzystanie ze Sklepu w sposób prowadzący do popełnienia czynu zabronionego lub czynu niedozwolonego w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa, w szczególności poprzez popełnienie przestępstwa,
 8. przesyłanie za pośrednictwem formularzy dostępnych na stronach Sklepu treści o charakterze bezprawnym,
 9. podszywanie się przy korzystaniu ze Sklepu pod jakąkolwiek osobę trzecią,
 10. naruszanie w związku z korzystaniem ze Sklepu praw własności intelektualnej przysługujących Sprzedawcy lub osobom trzecim, w szczególności poprzez udostępnianie treści objętych prawem autorskim osobom nieuprawnionym oraz naruszanie zasad licencyjnych wynikających z Regulaminu,
 11. udostępnianie danych do logowania, w tym loginu i hasła, osobom trzecim,
 12. próby uzyskiwania dostępu do treści cyfrowych lub usług cyfrowych podstępem, z ominięciem zabezpieczeń lub z ominięciem obowiązku zapłaty,
 13. podejmowanie działań mających na celu zapoznanie się z danymi dostępowymi, w tym loginami i hasłami innych Kupujących.
 14. Jeżeli Kupujący korzysta ze Sklepu niezgodnie z Regulaminem, Sprzedawca może uniemożliwić Kupującemu przeglądanie zawartości Sklepu, a jeśli Kupujący posiada konto użytkownika - dokonać blokady tego konta, na czas określony lub nieokreślony.
 15. Kupujący otrzymuje, na adres e-mail przypisany do konta użytkownika, powiadomienie o blokadzie konta wraz z uzasadnieniem tej blokady. W odpowiedzi na powiadomienie, Kupujący może przesłać wyjaśnienia co do okoliczności będących przyczyną blokady konta użytkownika. Sprzedawca rozpatruje takie wyjaśnienia w terminie do 7 dni i informuje Kupującego o podjętej decyzji co do utrzymania lub cofnięcia blokady konta użytkownika. Jeżeli Kupujący nie prześle wyjaśnień w terminie 14 dni od powiadomienia o blokadzie, oznacza to, że nie kwestionuje okoliczności będących podstawą blokady konta użytkownika.
 16. W czasie blokady konta użytkownika, Kupujący nie może:
 17. korzystać z funkcjonalności wymagających aktywnego konta użytkownika,
 18. założyć nowego konta użytkownika,
 19. stosować środków technicznych służących obejściu lub wyłączeniu blokady konta,
 20. podejmować dalszych prób kontynuowania działalności bezprawnej — mimo blokady konta.
 21. Cofnięcie blokady konta użytkownika po jej zastosowaniu przez Sprzedawcę jest możliwe wyłącznie wówczas, gdy Kupujący złoży wyczerpujące i prawdziwe wyjaśnienia, jak również zaprzestanie naruszeń Regulaminu, które były przyczyną wprowadzenia blokady konta użytkownika. W przypadku, gdy wystąpiły jakiekolwiek skutki naruszeń dokonywanych przez Kupującego, dodatkowym warunkiem cofnięcia blokady konta użytkownika jest skuteczne usunięcie przez Kupującego skutków tych naruszeń.
 22. Sprzedawca jest uprawniony do trwałego usunięcia konta użytkownika założonego przez Kupującego w przypadku blokady tego konta trwającej dłużej niż 30 dni.

§ 4. Bezpieczeństwo i zagrożenia

 1. Sprzedawca za pomocą Sklepu świadczy usługi drogą elektroniczną z zachowaniem należytych standardów bezpieczeństwa, w sposób uniemożliwiający dostęp osób nieuprawnionych do danych i informacji przetwarzanych w związku z korzystaniem przez Kupującego ze Sklepu.
 2. Pomimo podejmowania przez Sprzedawcę środków, o których mowa w ust. 1, Kupujący powinien posiadać wiedzę na temat potencjalnych zagrożeń związanych z korzystaniem z sieci Internet.
 3. Do podstawowych zagrożeń związanych z korzystaniem z sieci Internet należą między innymi złośliwe oprogramowanie, wirusy, robaki, trojany (konie trojańskie), keyloggery, dialery, programy szpiegujące, programy śledzące działania Kupującego, spam, phishingu, włamania do systemu teleinformatycznego Kupującego przy użyciu narzędzi hakerskich.
 4. Aby przeciwdziałać zagrożeniom, o których mowa w ust. 3, Kupujący powinien stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa — np. w postaci programu antywirusowego, zapory sieciowej, stosowania mechanizmów szyfrujących, regularnej konserwacji stosowanych urządzeń, poszerzanie wiedzy na temat zagadnień związanych z cyberbezpieczeństwem.
 5. W przypadku, gdy Kupujący stwierdzi, że dane do logowania, w tym login i hasło, mogły znaleźć się w posiadaniu osoby nieuprawnionej, jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o tym Sprzedawcę. Sprzedawca po otrzymaniu zawiadomienia może dokonać blokady konta Kupującego. Po dokonaniu blokady ponowny dostęp do konta użytkownika jest możliwy po zmianie hasła przez Kupującego i ewentualnym dokonaniu czynności uwierzytelniających, przewidzianych przez Sprzedawcę w ramach procedur bezpieczeństwa — zgodnie z informacjami podanymi przez Sprzedawcę.

§ 5. Konto użytkownika

 1. Kupujący może założyć w Sklepie indywidualne konto użytkownika.
 2. Założenie konta użytkownika i korzystanie z niego jest nieodpłatne.
 3. W koncie użytkownika są przechowywane informacje na temat Kupującego, w tym historia złożonych przez niego zamówień w Sklepie.
 4. Konto użytkownika jest przypisane do adresu e-mail podanego przez Kupującego.
 5. Kupujący loguje się do swojego konta użytkownika z wykorzystaniem adresu e-mail przypisanego do konta użytkownika (login) oraz zdefiniowanego przez siebie hasła. Kupujący jest zobowiązany zabezpieczyć dostęp do swojego konta Użytkownika przed dostępem osób nieuprawnionych, a ponadto jest zobowiązany nie udostępniać loginu i hasła żadnym osobom trzecim. 
 6. Kupujący może w każdej chwili usunąć swoje konto użytkownika. Jeżeli Kupujący nie może odnaleźć w tym celu stosownej opcji po zalogowaniu się do konta użytkownika, powinien skontaktować się w tej sprawie ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty e-mail.

§ 6. Newsletter

 1. Kupujący może zapisać się do e-mail newslettera zawierającego informacje o nowościach, promocjach, produktach i usługach Sprzedawcy.
  1. Newsletter jest wysyłany na adres e-mail podany przez Kupującego.
  2. Otrzymywanie newslettera jest nieodpłatne.
  3. Kupujący może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newslettera, klikając w służący do tego link zawarty w każdej wiadomości wysyłanej w ramach newslettera lub kontaktując się indywidualnie w tej sprawie ze Sprzedawcą.
  4. Sprzedawca samodzielnie decyduje o częstotliwości wysyłania newslettera.
  5. Sprzedawca może zaprzestać wysyłania newslettera w dowolnym momencie.

§ 7. Składanie zamówienia

 1. Kupujący może złożyć zamówienie w Sklepie jako zarejestrowany klient albo jako gość.
 2. Zarejestrowanym klientem jest Kupujący, który posiada konto użytkownika w Sklepie. 
 3. Jeżeli Kupujący posiada konto użytkownika w Sklepie, przed złożeniem zamówienia powinien zalogować się do niego. Logowanie jest możliwe również w trakcie składania zamówienia. 
 4. Jeżeli Kupujący nie posiada konta użytkownika w Sklepie, może podjąć decyzję o jego założeniu przy składaniu zamówienia.
 5. Złożenie zamówienia odbywa się poprzez dodanie do koszyka towarów, które interesują Kupującego, a następnie wypełnienie formularza zamówienia.
 6. W formularzu zamówienia są konieczne:
  1. podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia,
  2. wybór metody dostawy zamówienia oraz płatności za zamówienie,
  3. zaakceptowanie Regulaminu,
 7. W formularzu zamówienia są możliwe:
  1. wprowadzenie kodu rabatowego,
  2. zgłoszenie żądania otrzymania faktury,
  3. pozostawienie uwag do zamówienia,
  4. zapis do newslettera.
 8. W formularzu zamówienia Kupujący musi podać prawdziwe dane osobowe. Kupujący ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w sytuacji, gdy Kupujący podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości Sprzedawcy co do ich poprawności. W takim przypadku Kupujący zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez pocztę e-mail o wątpliwościach Sprzedawcy. W takiej sytuacji Kupującemu przysługuje prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości podanych danych. W przypadku braku danych pozwalających Sprzedawcy na podjęcie kontaktu z Kupującym, Sprzedawca udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez Kupującego.
 9. Kupujący oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu zamówienia są prawdziwe, natomiast Sprzedawca nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości i poprawności, choć posiada takie uprawnienie zgodnie z ust. 8.
 10. Proces składania zamówienia kończy kliknięcie w przycisk finalizujący zamówienie.
 11. Złożenie zamówienia prowadzi do zawarcia pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą umowy sprzedaży.
 12. Kupujący otrzymuje potwierdzenie zamówienia (zawarcia umowy) na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.

§ 8. Zamówienia telefoniczne i e-mailowe

 1. Sprzedawca dopuszcza również składanie zamówień przez telefon lub pocztę e-mail.
 2. W przypadku zamówień składanych przez telefon lub pocztę e-mail, Sprzedawca przesyła Kupującemu potwierdzenie zamówienia oraz Regulamin do zapoznania się i akceptacji. Akceptacja Regulaminu prowadzi do zawarcia umowy sprzedaży.
 3. Akceptacja Regulaminu może odbyć się również w sposób dorozumiany, np. poprzez opłacenie zamówienia.
 4. W ramach zamówienia telefonicznego lub e-mailowego strony mogą ustalić indywidualne warunki odbiegające od zasad określonych w Regulaminie. Indywidualne uzgodnienia mają pierwszeństwo przed Regulaminem.

§ 9. Cena i płatności

 1. Dostępne metody płatności za zamówienie są opisane w Sklepie oraz prezentowane Kupującemu na etapie składania zamówienia.
 2. Jeżeli Kupujący wybiera przy składaniu zamówienia płatność on-line, po kliknięciu w przycisk finalizujący zamówienie jest przekierowany do bramki płatności w celu dokonania płatności za zamówienie. Płatności on-line są obsługiwane przez zewnętrznych operatorów płatności – Przelewy24 oraz Worldline.  
 3. Operatorzy płatności umożliwiają płatność m.in. szybkim przelewem elektronicznym, kartą płatniczą, BLIKiem.
 4. Jeżeli Kupujący wybiera płatność przelewem bankowym, po kliknięciu w przycisk finalizujący zamówienie jest przekierowany na stronę Sklepu z potwierdzeniem zamówienia oraz instrukcją dokonania płatności.
 5. Zapłata za zamówienie powinna nastąpić w terminie 7 dni od złożenia zamówienia. Po upływie tego terminu Sprzedawca może przyjąć, że Kupujący zrezygnował z nabycia towaru i anulować złożone zamówienie.
 6. Zakup dokumentowany jest paragonem fiskalnym, chyba, że Kupujący zgłosi w formularzu zamówienia żądanie wystawienia faktury.
 7. Wszystkie ceny podane w Sklepie są cenami brutto.
 8. Sprzedawca jest uprawniony do udzielenia Kupującym rabatów, obniżek lub innych preferencji związanych z ceną według własnego wyboru, w szczególności w ramach organizowanych akcji promocyjnych. Szczegóły akcji promocyjnych mogą być określane przez odrębne regulaminy akcji promocyjnych. Kupującemu nie przysługuje prawo żądania rabatów, zniżek lub innych preferencji, które nie wynikają z akcji promocyjnej. 
 9. W każdym przypadku informowania o obniżeniu ceny towaru, Sprzedawca obok informacji o obniżonej cenie towaru zamieszcza również informację o najniższej cenie towaru, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki. Jeżeli dany towar jest oferowany do sprzedaży w okresie krótszym niż 30 dni, obok informacji o obniżonej cenie Sprzedawca zamieszcza również informację o najniższej cenie, która obowiązywała w okresie od dnia rozpoczęcia oferowania tego towaru do sprzedaży do dnia wprowadzenia obniżki. 

§ 10. Kody Rabatowe

 1. Kod rabatowy to ciąg znaków, który pozwala obniżyć cenę kupowanego towaru poprzez podanie kodu rabatowego w polu przeznaczonym do tego celu w formularzu zamówienia.
 2. Kod rabatowy pozwala obniżyć cenę o wartość (konkretną kwotę lub procent) przypisaną do danego kodu rabatowego, zgodnie z informacjami przekazywanymi przy okazji udostępnieniu danego kodu rabatowego. 
 3. Zastosowanie kodów rabatowych może być ograniczone wyłącznie do określonych towarów lub grupy towarów, zgodnie z informacjami przekazywanymi przy okazji udostępnieniu danego kodu rabatowego.
 4. Możliwość skorzystania z określonego kodu rabatowego może być ograniczona w czasie, zgodnie z informacjami przekazywanymi przy okazji udostępnieniu danego kodu rabatowego.
 5. Kody rabatowe mogą być udostępniane w różnych okolicznościach, np. w zamian za zapis do newslettera, jako nagroda w konkursach organizowanych przez Sprzedawcę, jako prezent dla Kupującego itp.

§ 11. Realizacja zamówienia

 1. Realizacja zamówienia polega na skompletowaniu zamówionych towarów, zapakowaniu ich w celu dostawy do Kupującego oraz nadaniu przesyłki do Kupującego zgodnie z wybraną przez Kupującego formą dostawy zamówienia.
 2. W przypadku zamówienia wysyłanego do Kupującego, Zamówienie uważa się za zrealizowane z chwilą nadania przesyłki do Kupującego (powierzenia przesyłki przewoźnikowi trudniącemu się przewozem). W przypadku dostawy za pośrednictwem przewoźnika Sprzedawca informuje Kupującego o przygotowaniu towaru do wysyłki oraz przekazaniu przesyłki przewoźnikowi. Dokładny termin dostarczenia towaru określa przewoźnik, chyba że przewoźnik umożliwia Kupującemu dokładne określenie daty i godziny dostarczenia przesyłki. Jeżeli przewoźnik udostępnia taką funkcjonalność, Sprzedawca przekaże Kupującemu dane potrzebne do monitorowania transportu towaru, w szczególności link do strony internetowej przewoźnika lub do aplikacji przewoźnika.
 3. Kupujący jest obowiązany zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli Kupujący stwierdza, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie przesyłki, jest obowiązany dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika, np. w postaci spisania protokołu szkody (art. 545 § 2 k.c.).
 4. Czas realizacji zamówienia jest wskazany przy każdym towarze. Zamówione towary powinny zostać wydane Konsumentowi lub PNPK w terminie do 30 dni od zawarcia umowy, chyba że w opisie towaru został wyraźnie oznaczony przez Sprzedawcę dłuższy termin, np. w przypadku towarów dostępnych na zamówienie. W takiej sytuacji, składając zamówienie, Kupujący wyraża zgodę na dłuższy termin realizacji zamówienia wynikający z opisu w Sklepie.
 5. W przypadku nieodebrania przesyłki lub odmowy odebrania przesyłki przez Kupującego oraz jej ewentualnym zwróceniu Sprzedawcy Kupujący może zostać zobowiązany do naprawienia Sprzedawcy szkody, jaką Sprzedawca poniósł na skutek nieodebrania przesyłki, np. w postaci kosztów wysyłki, które pokrył Sprzedawca
 6. Jeżeli Kupujący zamawia towary z różnym czasem realizacji zamówienia, dla Sprzedawcy wiążącym terminem realizacji całości zamówienia jest ten najdłuższy spośród wszystkich towarów wchodzących w skład zamówienia, przy czym Sprzedawca może zaproponować podział zamówienia na kilka niezależnych przesyłek w celu przyspieszenia czasu realizacji w odniesieniu do części towarów.
 7. Po realizacji zamówienia, Kupujący może otrzymywać od Sprzedawcy na podany w formularzu zamówienia adres e-mail wiadomości związane z zakupionymi towarami mające na celu dostarczyć Kupującemu dodatkowych informacji na temat zakupionych towarów, poprawić doświadczenie korzystania z zakupionych towarów itp.

§ 12. Subskrypcja kawy

 1. Sprzedawca umożliwia Kupującemu automatyczne zawieranie umów sprzedaży kawy, zgodnie z częstotliwością wybraną przez Kupującego (subskrypcja kawy).
  1. Do złożenia zamówienia dotyczącego subskrypcji kawy, stosuje się odpowiednio § 7 Regulaminu, z tym zastrzeżeniem, że Kupujący wybiera na etapie składania zamówienia rodzaj i gramaturę kawy oraz częstotliwość zawierania kolejnych umów sprzedaży. Wszystkie opcje są opisane szczegółowo na stronie Sklepu i prezentowane Kupującemu przed zawarciem umowy.
  2. Złożenie zamówienia prowadzi do zawarcia pierwszej umowy sprzedaży kawy. Po złożeniu zamówienia Kupujący płaci z góry cenę należną Sprzedawcy na podstawie zawartej umowy sprzedaży oraz aktywuje automatyczną płatność subskrypcyjną. Aktywowanie automatycznej płatności subskrypcyjnej jest traktowane jako wola automatycznego zawierania kolejnych umów sprzedaży kawy odpowiadającej wybranym na etapie zamówienia rodzajowi i gramaturze kawy, zgodnie z częstotliwością wybraną przez Kupującego.
  3. Automatyczna płatność subskrypcyjna jest możliwa wyłącznie za pomocą karty płatniczej, co wiąże się z koniecznością podania wymaganych przez operatora płatności informacji płatniczych.
  4. Kupujący może w każdej chwili anulować automatyczną płatność subskrypcyjną, co sprawia, że kolejne umowy sprzedaży kawy nie są zawierane automatycznie.
  5. W przypadku wyboru częstotliwości zawierania kolejnych umów sprzedaży raz na miesiąc, próba automatycznej płatności subskrypcyjnej jest ponawiana co 30 dni. W przypadku wyboru częstotliwości zawierania kolejnych umów sprzedaży raz na dwa tygodnie, próba automatycznej płatności subskrypcyjnej jest ponawiana co 14 dni.
  6. Każda pozytywna autoryzacja w ramach automatycznej płatności subskrypcyjnej prowadzi do zawarcia pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym kolejnej umowy sprzedaży kawy odpowiadającej rodzajowi i gramaturze wybranymi zgodnie z ust. 2 i 3.
  7. Kawa jest zawsze dostarczana w terminie do 5 dni roboczych od zawarcia umowy sprzedaży.
  8. W przypadku negatywnej autoryzacji płatności w ramach automatycznej płatności subskrypcyjnej, są podejmowane kolejne próby zrealizowania płatności, zgodnie z zasadami lub możliwościami operatora płatności. Jeżeli próby te nie powiodą się, automatyczna płatność subskrypcyjna jest anulowana, co uniemożliwia automatyczne zawieranie kolejnych umów sprzedaży.
  9. Sprzedawca jest uprawniony do zmiany cen kawy. Jeżeli Kupujący posiada aktywną automatyczną płatność subskrypcyjną, Sprzedawca informuje takiego Kupującego o każdej zmianie ceny kawy za pośrednictwem poczty elektronicznej, pytając Kupującego, czy akceptuje nową cenę. Jeżeli Kupujący nie akceptuje nowej ceny, automatyczna płatność subskrypcyjna jest anulowana, co uniemożliwia automatyczne zawieranie kolejnych umów sprzedaży.
  10. Sprzedawca jest uprawniony do wycofania z oferty subskrypcji kawy. Kupujący, który posiada aktywną automatyczną płatność subskrypcyjną, jest powiadamiany o wycofaniu z oferty subskrypcji kawy co najmniej na 14 dni przed planowanym wycofaniem, a automatyczna płatność subskrypcyjna jest wyłączana.

§ 13. Odstąpienie od umowy Konsumenta lub PNPK bez podania przyczyny

 1. Konsument lub PNPK ma prawo odstąpić umowy sprzedaży bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia towaru w posiadanie przez Konsumenta lub PNPK, lub wskazaną przez Konsumenta lub PNPK osobę trzecią, inną niż przewoźnik.
 2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w stosunku do umowy:
  1. w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
  2. w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  3. w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi towarami.
 3. Aby odstąpić od umowy, Konsument lub PNPK musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład poprzez pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną.
 4. Konsument lub PNPK może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, dostępnego do pobrania na stronie Sklepu. 
 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument lub PNPK wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi lub PNPK prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. 
 6. Konsument lub PNPK ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstępuje od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.
 7. Konsument lub PNPK ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
 8. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi lub PNPK wszystkie otrzymane od Konsumenta lub PNPK płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta lub PNPK sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przy składaniu zamówienia), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. 
 9. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument lub PNPK wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Konsument lub PNPK nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem. 
 10. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze towar od Konsumenta lub PNPK, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta lub PNPK do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta lub PNPK dowodu odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 11. Konsument lub PNPK ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru. Sprzedawcy przysługuje prawo dokonania potrącenia swojej wierzytelności wobec Kupującego z tego tytułu zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.

§ 14. Rękojmia za wady i odpowiedzialność za zgodność towaru z umową

 1. Rękojmia za wady towarów, o jakiej mowa w przepisach Kodeksu cywilnego, jest wyłączona w przypadku umów sprzedaży towarów, które są zawierane przez Kupujących innych niż Konsument lub PNPK. 
 2. Do umów sprzedaży towarów, które są zawierane przez Konsumenta lub PNPK, stosuje się przepisy o odpowiedzialności za zgodność towaru z umową, które są zawarte w ustawie o prawach konsumenta, z uwzględnieniem postanowień Regulaminu. 
 3. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Konsumenta oraz PNPK za zgodność towaru z umową. Zgodność towaru z umową ocenia się zgodnie z przepisami ustawy o prawach konsumenta. 
 4. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności towaru do użycia, określony przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy.

§ 15. Wymiana lub naprawa towaru niezgodnego z umową

 1. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Konsument lub PNPK może żądać jego naprawy lub wymiany.
 2. Sprzedawca może:
  1. dokonać wymiany, gdy Konsument lub PNPK żąda naprawy, lub
  2. dokonać naprawy, gdy Konsument lub PNPK żąda wymiany,

- jeżeli doprowadzenie towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta lub PNPK jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. 

 • Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, może on odmówić wymiany lub naprawy w celu doprowadzenia do zgodności towaru z umową. 
 • Konsument lub PNPK udostępnia Sprzedawcy towar podlegający naprawie lub wymianie, a Sprzedawca odbiera go na swój koszt. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sprzedawca.
 • Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedawca został poinformowany przez Konsumenta lub PNPK o braku zgodności towaru z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub PNPK, uwzględniając specyfikę towaru oraz cel, w jakim Konsument lub PNPK go nabył. 

§ 16. Obniżenie ceny lub odstąpienie od umowy w przypadku towaru niezgodnego z umową

 1. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Konsument lub PNPK może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:
  1. Sprzedawca odmówił naprawy lub wymiany towaru;
  2. Sprzedawca nie doprowadził towaru do zgodności z umową;
  3. brak zgodności towaru z umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić towar do zgodności z umową;
  4. brak zgodności towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków, o których mowa w § 15 ust. 1;
  5. z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub PNPK.
 2. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość towaru niezgodnego z umową pozostaje do wartości towaru zgodnego z umową.
 3. Sprzedawca zwraca Konsumentowi lub PNPK kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta lub PNPK o obniżeniu ceny.
 4. Konsument lub PNPK nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności towaru z umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności towaru z umową jest istotny.
 5. Jeżeli brak zgodności z umową dotyczy jedynie niektórych towarów dostarczonych na podstawie umowy Konsument lub PNPK może odstąpić od umowy jedynie w odniesieniu do tych towarów, a także w odniesieniu do innych towarów nabytych przez Konsumenta lub PNPK wraz z Towarami niezgodnymi z umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Konsument lub PNPK zgodził się zatrzymać wyłącznie towary zgodne z umową.
 6. W razie odstąpienia od umowy Konsument lub PNPK niezwłocznie zwraca towar Sprzedawcy na jego koszt. Sprzedawca zwraca Konsumentowi lub PNPK Cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru lub dowodu jego odesłania.
 7. Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub PNPK, chyba że Konsument lub PNPK wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

§ 17. Dane osobowe i pliki cookies

 1. Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca.
  1. Szczegóły związane z danymi osobowymi są opisane w polityce prywatności Sklepu.

§ 18. Prawa własności intelektualnej

 1. Sprzedawca poucza Kupującego, że wszelkie treści, w szczególności teksty, grafiki, logotypy, zdjęcia dostępne na stronach Sklepu mogą stanowić utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują Sprzedawcy lub innym podmiotom uprawnionym, a także bazy danych chronione na podstawie przepisów o ochronie baz danych.
 2. Sprzedawca poucza Kupującego, że eksploatacja treści objętych prawami autorskimi lub korzystanie z baz danych przez Kupującego bez zgody Sprzedawcy lub innego podmiotu uprawnionego, z wyjątkiem korzystania w ramach dozwolonego użytku, stanowi naruszenie praw własności intelektualnych i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.
 3. Sprzedawca może zawrzeć z Kupującym odrębną umowę licencyjną związaną z korzystaniem przez Kupującego z treści lub baz danych należących do Sprzedawcy (np. poprzez wykorzystywanie fotografii produktowych, posługiwanie się opisami towarów). W celu zawarcia takiej umowy Kupujący powinien zwrócić się do Sprzedawcy z propozycją zawarcia umowy licencyjnej, informując Sprzedawcę w szczególności o celach, w jakich zamierza korzystać z treści lub baz danych należących do Sprzedawcy, oraz o zakładanym czasie korzystania. Po otrzymaniu takiej propozycji Sprzedawca przedstawi ofertę zgodnie z własną polityką licencyjną.

§ 19. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument ma między innymi możliwość:
  1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięciu sporu wynikłego z zawartej umowy,
  2. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą
  3. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 2. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń Konsument może szukać na stronie internetowej UOKiK
 3. Konsument może również skorzystać z platformy ODR. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 20. Reklamacje i wezwania

 1. Każdemu Kupującemu przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Sklepu lub wykonaniem umowy. W celu ułatwienia Konsumentowi lub PNPK realizacji uprawnień związanych z odpowiedzialnością Sprzedawcy za zgodność towaru umową, Sprzedawca przygotował wzór formularza reklamacyjnego, którym Konsument lub PNPK może się posłużyć. Wzór dostępny jest do pobrania na stronie Sklepu.
 2. Reklamacje można zgłaszać na piśmie lub za pośrednictwem poczty e-mail.
 3. Reklamacje Kupujących rozpatrywane będą na bieżąco, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę zgłoszenia reklamacji.
 4. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Kupującego na kontakt podany przez Kupującego podczas składania reklamacji.

§ 21. Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca jest uprawniony do podjęcia decyzji o zamknięciu Sklepu. Zamknięcie Sklepu skutkuje usunięciem konta użytkownika, ale nie ma wpływu na ważność i realizację umów sprzedaży zawartych przed zamknięciem Sklepu. Kupujący, który posiada konto użytkownika, otrzyma na adres e-mail przypisany do konta użytkownika wiadomość informującą o planowanym zamknięciu Sklepu na co najmniej 14 dni przed datą planowanego zamknięcia Sklepu.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie z ważnych powodów takich jak zmiany przepisów prawa, zmiany technologiczne, zmiany biznesowe. 
 4. Do umów sprzedaży towarów stosuje się Regulamin obowiązujący w chwili zawarcia umowy.
 5. Jeżeli zmiana Regulaminu dotyczy konta użytkownika, Kupujący, która posiada konto użytkownika, otrzymuje na adres e-mail przypisany do konta informację o zmianie Regulaminu. Jeżeli Kupujący nie akceptuje zmiany Regulaminu, może usunąć konto użytkownika.
 6. Jeżeli zmiana Regulaminu dotyczy newslettera, Kupujący, który jest zapisany do newslettera, otrzymuje na adres e-mail informację o zmianie Regulaminu. Jeżeli Kupujący nie akceptuje zmiany Regulaminu, może zrezygnować z otrzymywania newslettera.
 7. Wszelkie spory związane ze Sklepem i umowami sprzedaży będą rozpatrywane przez polski sąd powszechny właściwy ze względu na miejsce siedziby Sprzedawcy. Postanowienie to nie znajduje zastosowania do Konsumentów oraz PNPK, w przypadku których właściwość sądu ustalana jest na zasadach ogólnych. 
 8. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 24 stycznia 2024.
 9. Wszystkie archiwalne wersje Regulaminu dostępne są do ściągnięcia w formacie .pdf – linki znajdują się poniżej Regulaminu.

14 lutego – 19 listopada 2018

20 listopada 2018 – 1 kwietnia 2019

2 kwietnia 2019 – 15 lutego 2022

16 lutego 2022 - 24 stycznia 2024